Πολιτική απορρήτου

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Ε.Π.Ε., με έδρα  στην Πεύκη Αττικής, οδός Λεωφόρος Ειρήνης 20, Τ.Κ. 15121 τηλ. (+30) 2106120688,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@domikosistos.gr, εφεξής: «η  «Εταιρεία μας» ή «Εμείς»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία μας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρεία μας στη διεύθυνση Λεωφόρος Ειρήνης 20, Πεύκη, Τ.Κ. 15121 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@domikosistos.gr

 

 1. Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Ως «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε τις πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας και περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες σας με την Εταιρεία μας (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικές επικοινωνίες κ.λ.π)  ή/και στα έγγραφα και δικαιολογητικά που μας κοινοποιείτε ή εγχειρίζετε στο πλαίσιο υλοποίησης της εντολής που μας έχετε αναθέσει.

Όταν γίνεται λόγος για «επεξεργασία» των προσωπικών δεδομένων σας εννοούμε: τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση και διάρθρωσή τους σε αρχείο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), την αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή ή/και «επικαιροποίησή» τους, την χρήση τους, τη γνωστοποίηση – διαβίβασή τους σε τρίτους, τον περιορισμό ή τη διαγραφή/καταστροφή τους.

 

 1. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Δεδομένης της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μας, η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και να απαντάμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας.

 

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε, τα οποία είναι κατάλληλα, επαρκή και πρόσφορα για τον σκοπό που προορίζονται. Ειδικότερα:

Α) Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μας που αφορούν συνολικά στους τομείς των αρχιτεκτονικών μελετών, της εκδόσεως αδειών δόμησης και της κατασκευής – συντήρησης – ανακαίνισης πάσης φύσης τεχνικού έργου.

Β) Για να ανταποκριθούμε σε τυχόν ερωτήματα και  απορίες σας και να σας δώσουμε τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Γ) Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά σημειώματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω sms –μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο, εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ειδικά για τον άνω σκοπό.

Δ) Για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ε) Για να βελτιώσουμε και προσαρμόσουμε τον τρόπο περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και την παροχή των υπηρεσιών μας στις δικές επιλογές σας– Χρήση Cookies.

ΣΤ) Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ενδεχομένως χρειαστεί να χορηγηθεί και σε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας μας, με τους οποίους συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ζ) Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ενδεχομένως ζητηθεί να χορηγηθεί και σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για: (i) υλοποίηση της εντολής που μας έχετε αναθέσει (π.χ. κατάθεση φακέλων που περιλαμβάνουν προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες υπηρεσίες), (ii) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση, νομοθετική διάταξη (iii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων (iv) προστασία της Εταιρείας μας από αξιώσεις τρίτων, και (v) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης ή/και άλλων παράνομων πράξεων.

Η) Σε λοιπούς τρίτους, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε χορηγήσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τους παραπάνω λόγους, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας:

 1. Θα δίνει στους τρίτους μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους ή/και την εκτέλεση της εντολής σας προς την Εταιρεία μας.
 1. Οι άνω τρίτοι, εφόσον είναι συμβαλλόμενοι ή συνεργάτες της Εταιρείας μας, θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους
 2. Θα συνεργαζόμαστε στενά με τους ως άνω (υπό ii) συνεργάτες για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Τυχόν Εκτελούντες την Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας θα έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας ως εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας :

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας,
 • να λαμβάνουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 

 1.  Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει την ενσωμάτωση των αρχών προστασίας δεδομένων στην επεξεργασία όλων των Προσωπικών Δεδομένων σας και την πλήρη ένταξη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας.

Ειδικότερα, η Εταιρεία μας υιοθετεί εξ ορισμού και συνειδητά τις αρχές προστασίας δεδομένων του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ενώ διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας:

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία με θεμιτό, νόμιμο και διαφανή τρόπο,
 • Συλλέγονται για έναν ή περισσότερους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο με τους εν λόγω σκοπούς,
 • Είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, «επικαιροποιούνται», ενώ τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή απαρχαιωμένα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
 • Διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Η Εταιρεία μας σέβεται πλήρως τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργάζεται και εφαρμόζει εύλογα μέτρα συμμόρφωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δικαιώματά σας:

 • Να ενημερώνεστε για την επιδιωκόμενη δραστηριότητα επεξεργασίας,
 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούμε,
 • Να απαιτείστε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας,
 • Να κάνετε χρήση της φορητότητας των δεδομένων σας,
 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά,
 • Να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

 

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς κατόπιν αιτήματός σας,  εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, αν και σε ποιους τα γνωστοποιούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης κ.λπ.).

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 Δικαίωμα να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Άμεσου Marketing.

Μπορείτε  να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες Άμεσου Marketing της Εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν υφίσταται νόμιμος επιτακτικός λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

 1. 6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλλεται σχετικό αίτημα, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: Λεωφόρος Ειρήνης 20, Πεύκη, Τ.Κ. 15121, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@domikosistos.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

 

 1. 7. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 3 εργασίμων ημερών από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός της άνω προθεσμίας  αν χρειαστεί να λάβουμε περαιτέρω παράταση χρόνου εντός του οποίου θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-email) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια;

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας  να ελέγχετε τον χειρισμό από την Εταιρεία μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Ειρήνης 20, Πεύκη, Τ.Κ. 15121, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@domikosistos.gr

Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των πελατών της. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Η ιστοσελίδα μας θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία της διατίθενται από τους χρήστες της σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

 

Τρόποι Συλλογής Δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, των φορμών επικοινωνίας και των φορμών εγγραφής στο Newsletter. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail είτε στη φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

 

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορία, σε μορφή κειμένου το οποίο αποτελείται τις περισσότερες φορές από αριθμούς & γράμματα. Τα cookies αποθηκεύονται στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (Chrome, Explorer, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας μας να κάνουμε πιο αποτελεσματική & προσωποποιημένη τη λειτουργία του ισότοπού μας. Τονίζουμε πως με τα Cookies δεν υπάρχει καμία περίπτωση βλάβης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών του site μας, ούτε στα αρχεία και τα προγράμματα που έχουν σε αυτούς. Τις πληροφορίες που αποθηκεύουν τα Cookies τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, συλλογής δεδομένων στα Google Analytics και Facebook Pixel, προβολής προσωποποιημένων διαφημίσεων ή και επαναληπτικού Μάρκετινγκ διαφημίσεων στις πλατφόρμες και τους συνεργάτες της Google & Facebook.

Οι χρήστες μπορούν κάνουν την επιλογή να μη γίνεται χρήση των Cookies από την Google, εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η αποθήκευση ενός cookie και να αποφασίζετε αν τελικά επιθυμείτε να γίνει η λήψη ή να το απορρίψετε. Εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε cookies, δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του περιηγητή σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνει από το Google Analytics και το Facebook Pixel για διαφημίσεις στο Facebook, τους συνεργάτες του Facebook, Doubleclick, στο δίκτυο αναζήτησης & προβολής της Google όπως και συνεργατών της Google.

Ο ιστότοπος μας και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google και του Facebook, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως τα cookies του Google Analytics και του Facebook Pixel) και cookies τρίτου μέρους (όπως τα cookies DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος μας δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google και του Facebook ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics και το Facebook Pixel.

Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση των ανωτέρω και συμφωνούν με τη πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος μας.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών του site μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στο site μας.

 

Διάρκεια Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδομένα για διάστημα δύο ετών ή έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αιτήματος διαγραφής ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με έγγραφο αίτημα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ….. ή μέσω της επιλογής διαγραφής (unsubscribe) που συνοδεύει τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) της εταιρίας μας.

 

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, όποτε το επιθυμεί ο ίδιος. Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο …. .

 

Διαγραφή των προσωπικών Δεδομένων

Οποιουδήποτε κατέχουμε προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία που κατέχουμε.  Για θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων οποιοσδήποτε θελήσει να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα θα χρειαστεί να μας στείλει e-mail στο …. .

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας ή  με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.